about“קרן מעגלים” הינה קרן במימון המדינה שהוקמה לטובת עובדים שעוסקים במקצועות שוחקים, ומעוניינים לעבור מסלול הכשרה, שדרוג, או הסבה במימון מלא של הקרן.
גם המעסיקים זוכים ומקבלים עובדים מקצועיים יותר עם מוטיבציה גבוהה.

מי זכאי?

גברים בגילאי 50 עד 65, ונשים בגילאי 50 עד שנתיים לפני גיל פרישה, וזאת בתנאי שהם מועסקים לפחות 7 שנים ב”מקצוע שוחק”, כהגדרתו בנספח ד’ להסכם בין המדינה לבין הקרן.

או עובדים מתחת לגיל 50 אשר צברו 20 שנות וותק במקצוע שוחק, כהגדרתו בהסכם בין המדינה לבין הקרן.

למה זה טוב?

תנאים פיזיים קשים לאורך זמן רב בעבודה גורמים לשחיקה אשר פוגעת ברמה האישית, המקצועית והארגונית. בזכות ההכשרות שהקרן מספקת, כל הצדדים מרוויחים וזוהי בדיוק מהותה של הכלכלה החברתית!

למי זה מיועד?

על פי הקריטריונים של הקרן יוגדר מקצוע שוחק אם מתקיימים לגביו 2 מהמאפיינים הבאים:
 • עבודה הכרוכה בסחיבת משאות כבדים באופן ממושך.
 • עבודה הדורשת עמידה ממושכת.
 • עבודה פיזית בתנאי אקלים קשים.
 • עבודה בסביבת רעש ושחיקה הגורמת לירידה בשמיעה.
 • עבודה בתנאי חום או רטיבות, ללא קשר לתנאי מזג האוויר.
 • עבודה בתנאי קור, ללא קשר לתנאי מזג האוויר.
 • עבודה בסביבת חומרים מסוכנים.
 • עבודה בסביבת ריחות קשים.
 • נהגים ומפעילי צמ”ה הנדרשים לנסיעות ממושכות.
 • עבודה בסיכון בטיחותי גבוה.
 • עבודה במשמרות קבועות לאורך זמן, ולפחות 4 משמרות ערב/לילה בחודש.
 • עובדים שצברו 20 שנות וותק במקצוע שוחק יוכלו להיכנס לקרן ללא הגבלת גיל.
 • שחיקה על בסיס קביעה רפואית של ועדה של המוסד לביטוח לאומי.